Từ Collège Le Myre De Vilers đến Lycee Petrus Trương Vĩnh Ký

GS Nguyễn Thanh Liêm

(Nguồn: ĐS Petrus Ky 2003, Hội AH CHS Petrus Ký Bắc California)