HIẾN DÂNG

Triết học Phật giáo

Những Luận đề

*Kính dâng hương linh thân phụ Nguyễn Vĩnh Phát
và thân mẫu Nguyễn Thị Quỳnh.

*Kính dâng tất cả Thầy Cô đã dạy tôi.

*Mến tặng tất cả các bạn bè của những ngày tháng cũ.

Copyright @2020 by Nguyễn Vĩnh Thượng. All rights Reserved.
Toronto, Canada, May 2020
First Edition.
-Printed in the United States of America, 2020.
-Distributed in the USA by Lu Lu Press, 2020.


Góp ý và phê bình thư về:
vinhthuong.toronto@gmail.com