Tin Buồn Cựu Giáo Sư Đặng Văn Hiền

THÀNH  KÍNH  PHÂN  ƯU

dangvanhien

Được tin cựu Giáo Sư Đặng Văn Hiền thất lộc ngày 11 tháng 9 năm 2012 tại Virginia.

Đại diện cho Toàn thể các Ban Giám Hiệu, Nhân viên Văn phòng Nhà Trường

Quý vị Giáo sư và Cựu Học sinh Trường TRUNG HỌC PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ

Thành kính phân ưu cùng Tang Quyến. Nguyện cầu Hương linh Phật Tử:

ĐẶNG VĂN HIỀN, Pháp Danh NGUYÊN HẢO sớm siêu thoát.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

TM. BAN CHẤP HÀNH HÔI AÍ HỮU PETRUS KÝ

NAM CALIFORNIA

Giáo sư DƯƠNG NGỌC SUM, Cố vấn