Thiên thu thương tiếc

Hương Đỗ

Bo Nguyen Minh Nhut 02

Kính tặng hương linh Bố Nguyễn Minh Nhựt (GS Petrus Trương Vĩnh Ký), nhân 100 ngày mất của Người.

Con gái Hương Đỗ