Thầy Nguyễn Hoàng Sang

Dương Tử

(Nguồn: Hội AH Trung học Trương Vĩnh Ký Paris, Nội san Thu – Đông tháng 11/94)

Thầy Nguyễn Hoàng Sang