Phỏng Vấn Thầy Phạm Xuân Ái, Giáo Sư Pháp Văn trường Petrus Ký (1961-1981)

Phương Trương