Phong Kiều dạ bạc

楓橋夜泊

Ảnh minh họa

Nguyên tác: Trương Kế

滿


Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên

Giang phong, ngư hỏa đối sầu miên

Cô Tô thành ngoại Hàn San Tự

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

Bài dịch của Trần Thạnh:

Sương ngập, tàn trăng, lanh tiếng quạ

Bến sầu, phong rũ, lửa chài cơi

Thánh thót Hàn San chuông động giấc

Cô Tô đêm lặng bóng thuyền trôi

Trần Thạnh (2002)