Ngự-Tứ Tự-Văn Diễn-Thuật

Lettre de S. M. l’ Empereur Đồng-Khánh à Pétrus J.-B. Trương-Vĩnh-Ký (1886)

P. J. B. Trương Vĩnh Ký

(nguồn: https://archive.org/details/NguTuTuVanDienThuat/mode/2up)

 

Ngu tu tu van dien thuat - TVK 01 Thư của Vua Đồng Khánh gời Petrus J.B. Trương Vĩnh Ký

Bản dịch lá thư của Vua Đồng Khánh sang chữ Quốc ngữ của Petrus J.B. Trương Vĩnh Ký

Bản dịch lá thư của Vua Đồng Khánh sang chữ Pháp ngữ của M. Nicolas  Trương Vĩnh Tống và đưa vào câu thơ tiếng Pháp của ông Raphaël Barquissau.

Thư trả lời của Petrus J.B. Trương Vĩnh Ký gởi vua Đồng Khánh

Bản dịch Thư trả lời của Petrus J.B. Trương Vĩnh Ký gởi vua Đồng Khánh bởi Nicolas Trương Vĩnh Tống

 

PDF toàn tập Ngự-Tứ Tự-Văn Diễn-Thuật – 1886 – P. J. B. Trương Vĩnh Ký