Mong

Trần Hữu Hiệp

Khac khoai tinh que 01

Từ dạo chia phôi
Vầng trăng xẻ đôi
Mỗi người một nửa
Anh ba chìm bảy nổi
Em bèo giạt mây trôi
Hồn mộng về chốn cũ
Ngắm trăng thoáng bồi hồi
Mong người xưa được yên vui
Tấm thân cô lữ ngậm ngùi cũng cam