Dễ dầu gì quên

Tê Tam Thừa (Giáo sư Trần Thượng Thủ)

(Nguồn: Đặc san Petrus Ký Houston, 1994 do anh Võ Phi Hùng, PK 67-74 scan và gởi tặng)