Bài phát biểu của cụ Trần Văn Tường, cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký trong ngày Đại Hội thường niên 2016