Cùng bạn cao niên

Trần Hiền Văn (GS Liêng Khắc Văn)

Da mon nhung da chang mon 03

Cung ban cao nien