Cảnh già

Trần Hữu Hiệp

Van con mo 02

Má hóp, da thì nhăn
Miệng móm, râu trụi nhẵn
Vú xệ, bụng nhão nhẹt
Lưng còng, cơ hết săn

Mắt chẳng buồn thấy đời
Thở không còn ra hơi
Sờ lên tóc bạc rồi
Ngó xuống chân lụn gối

Răng mỗi cái một nơi
Nòng nọc không chịu bơi
Gió lay cờ không phất
Thân rêm nhức rã rời

Chuyện xưa như vừa mới
Chuyện nay quên mất rồi
Uống ăn miệng lạt nhách
Ngủ trở giấc liên hồi

Vật động, tâm chưa động
Tâm động, lực bất tòng
Lực tòng, vật bất động
Đời trôi vào hư không

SG 28/07/2017