Bài thơ cuối cùng của Thầy Võ Văn Vạn – bút hiệu Trầm Vân

Ngồi chờ cơn mưa

Trầm Vân