Bài hành tha phương

Trần Hiền Văn (GS Liêng Khắc Văn)

Toi chi vua 19 tuoi 01
Thủy Quân Lục Chiến, Quảng Trị 1972

Bai Hanh Tha Phuong