WORKS BY VU KY

(A summary of published titles)

Văn học Việt Nam (Vietnamese Literature): published by A Chau, 3rd edition, 1972.

Những Vấn đề lớn trong Văn học Việt Nam (Major issues in Vietnamese Literature): pub. Tri Dang, 1974.

Đạo làm người của Nguyễn Công Trứ (The Way to be a Man by Nguyen Cong Tru): pub. Kim Y, 1963; & Que Huong, 1989.

Các nhà văn, nhà thơ Việt Nam và Thế giới (Vietnamese and International Writers and Poets): pub. Kim Y, 1983.

Đạo làm người của Nguyễn Khuyến (The Way to be a Man by Nguyen Khuyen): pub. Tan Viet, 1960.

Nghị luận Văn học – 4 cuốn (Literary Essays – 4 books): pub.  Van Hoc Tung Thu, 1963; Duong Sang, 1966; Song Moi,  1968; & Tri Dang, 1973.

Muốn sống Hạnh phúc (To Live Happily): pub. Khai Tri, 1971.

Yêu Sống – viết với Chu Tử (Love to Live – co-author with Chu Tu): pub. Khai Tri, 1963.

Việt văn Toàn thư (An Anthology of Vietnamese Literature): pub. Song Moi, 1968.

Viet Nam Văn học Lược sử (A Concise History of Vietnamese Literature): pub. Tri Dang, 1974.

Ấn tượng Một thời (Impressions of a Time): pub. Hung Dao,  1991.

Truyện và Ký (Stories and Notes): pub. Mekong Ti Nan, 1992.

Luận cương về Văn hóa Việt Nam – cuốn 1 & 2 (An Analytical Study of Vietnamese Culture – Books 1 & 2): pub. Vietnamese Socio-Cultural Center in Brussels, Belgium, 1997; 2nd edition, pub. in US, 1998.

Nghệ thuật viết văn và đọc văn – in lần 5 (The Art of Literary Writing and Reading – 5th edition): pub. Quang Da, 1946; Pham Van Tuoi, 1957; Khai Tri, 1962; Presses Universitaires, Brussels, 1985; & Nguon Song, US, 1999.

La Culture vietnamienne et sa destinée (Vietnamese Culture and its destiny): pub. Vietnamese Socio-Cultural Center in Brussels, Belgium, 1995.

Le Tết et ses conférences (Tet and its conferences): pub. Vietnamese Socio-Cultural Center in Brussels, Belgium, 1996.

Rapport aux générations futures (Report for future generations): pub. Vietnamese Socio-Cultural Center in Brussels, Belgium, 2003.

Về Nguồn (Back to the Origin): pub. Vietnamese Buddhist  Socio-Cultural Center in the Federal Republic of Germany,  2002.

Rapport (inachevé) aux générations futures (2nd Report for future generations): Forthcoming.

Translations:

Hồi ký của một Chú lừa– với Vũ Khắc Vinh (Diary of a Donkey,  with Vu Khac Vinh, from the original Les Mémoires d’un âne  by the Comtesse de Ségur): pub. Tri Dung, 1974.

Con phải sống (You Must Live, from the original ‘Tu seras un homme’ by Fabien Simonne): pub. Tri Dung, 1974.

Tuổi dậy thì (Puberty, from the original La Disubbidienza by Alberto Moravia): pub. An Tiem, 1975.