VÁI LẠY MỖI NGÀY

Trầm Vân

Mỗi ngày vái lạy ông bà

Mỗi ngày vái lạy mẹ cha trên trời

Kính mong chư vị an vui

Lòng con thấm đẫm một đời nhớ ơn

Nhớ từng bước chạy lon ton

Mẹ cha bồng ẵm đã mòn bàn tay

Chăm lo mòn mỏi tháng ngày

Yêu thương giăng võng gió lay lắc mềm

Ầu ơ tiếng mẹ ru êm

Mãi đong đưa suốt một miền ấu thơ

Lời ru theo mãi đến giờ

Tai vương những tiếng ầu ơ mẹ hiền

Mỗi ngày vái lạy tổ tiên

Mong trời cao rải ơn trên an hòa

Công cha lòng mẹ bao la

Nhớ Người đôi lúc lệ nhòa xót thương

Trầm Vân