TIỂU SỬ TÁC GIẢ

Nguyễn Vĩnh Thượng sanh năm 1944 tại quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc.

 • Cựu học sinh Petrus Ký (1956 – 1963)
 • Cử nhân Văn Khoa (1967), Phật học (1967), Triết học Đông phương (1969), Triết học Tây phương (1970)
 • Tốt nghiệp ngành Community work, Social work, Accounting and Canadian personal& Corporate taxation (1987 – 1992)
 • Giáo sư Triết học (1969 -1975), Toán (1975 – 1979)
 • Chuyên viên giáo dục tại Nha Kế hoạch và Pháp chế học vụ (1971 – 1972)
 • Thanh Tra tại Sở tiểu học Sài Gòn và tại Văn phòng Phụ tá Đặc biệt Tổng Trưởng đặc trách ngành Trung Tiểu học (1972 – 1975)
 • Office manager (1990 -1992)
 • Social Services Worker/ Social Assistance Caseworker tại Social Services Department, Mississauga office, trực thuộc Regional Municipality of Peel, vùng Greater Toronto Area (GTA), tỉnh Ontario, Canada(1992 – 2014)

Sách đã xuất bản

 • Bộ sách giáo khoa triết học lớp 12, NXB Hiện Đại, Sài Gòn (1972)
 • Bộ sách câu hỏi giáo khoa triết lớp 12, NXB Hiện Đại, Sài Gòn (1973)
 • Bộ sách trắc nghiệm triết học lớp 12, NXB Yiễm Yiễm, Sài Gòn (1975)
 • Tư Tưởng Phật giáo trong văn học thời Lý, NXB Hiện Đại, Toronto (1996)

Từng cộng tác với

Trang Nhà Quảng Đức, Thư Viện Hoa Sen, Chùa Adida (Australia), Tập San Nghiên Cứu Văn Hoá: Đồng Nai-Cửu Long, Bạn Việt, Tự Do, Đặc San Kỷ niệm lễ Vu Lan 1989 (chùa Hoa Nghiêm, Toronto)

Website cá nhân

http://an-phong-an-binh.blogspot.ca