Từ kho vàng Sầm Sơn đến kho vàng Bến Chương Dương

Nguyễn Văn Hoàng

(Nguồn: Nội san Xuân Kỷ Sữu 2009 (số 55), hội Ái hữu Petrus Trương Vĩnh Ký tại Pháp)