Trường tôi – Thầy tôi – Bạn tôi

GS Đỗ Bá Khê

(Nguồn: ĐS Petrus Ky 2003, Hội AH CHS Petrus Ký Bắc California)