Thông Loại Khóa Trình

Miscellanées ou Lectures instructives pour les élèves des écoles primaires communales & cantonales – Saigon : Rey & Curiol,1889

P.J.B. Trưong Vĩnh Ký

(Nguồn: https://archive.org/details/ThongLoaiKhoaTrinh1888/mode/2up)

 

Thông loại khóa trình (Miscellannées) là tờ báo tư nhân đầu tiên ở Việt Nam, cũng được xem là báo văn họchọc báo đầu tiên tại Việt Nam bằng chữ Quốc ngữ. Báo được lập ra bởi Trương Vĩnh Ký vào năm 1888.

 

Xin bấm vào link bên dưới để xem:

PDF Trọn bộ: Thông Loại Khóa Trình – Miscellanées ou Lectures instructives pour les élèves des écoles primaires communales & cantonales – P.J.B. Trưong Vĩnh Ký