Thầy tôi

Lê Thị Hàn

(Nguồn: Nội san Thu Đông 2006 (số 91), hội AH Petrus TVK tại Pháp)