Thánh Giá Còn Nguyên Máu Chảy

Tạ Ký

Thanh gia con nguyen mau chay 01Hai bờ cây xanh cửa miệng

Gốc cây bón xác cùng hồn

Trái chín chưa mùa hiển hiện

Bàn tay bịt mất môi hôn.

Tình thương mỏng dày lớp giấy

Rách lành gói trọn chữ Yêu

Thánh giá còn nguyên máu chảy

Non sông một nhịp phù kiều.

Hai bên hai bánh xe lăn

Lên đèo hay là xuống dốc?

Hằng triệu con người vun gốc

Ai làm sông cách, núi ngăn?

Hoa chưa đúc nụ tượng hình

Mùa nào trái lành trái ngọt?

Ngày đêm góp phần đau xót

Cầu xin tình được vẹn tình.

Bàn tay thơm tho họ chỉ

Chờ khi trái chín trên cây,

Ta – của – hai – mươi – thế – kỷ

Đợi chờ ta – của – muôn – tay.

Tạ Ký