Sài gòn có một mùa thu

Hoàng Dung

(Nguồn: Nội san Xuân Kỷ Sữu 2009 (số 55), hội Ái hữu Petrus Trương Vĩnh Ký tại Pháp)