Những bài thơ ngắn của Tạ Ký

ha-tim-1

Dáng Xưa   

Để em theo dõi bụi ngàn,

Dáng xưa còn đọng thời gian mắt sầu.

Buồn lên từ thuở bạc đầu,

Đôi tay vô vọng nguyện cầu dáng xưa.

(tặng Bùi Giáng)

************

Thúy Vân

Còn em chén cúc tàng tàng,

Cuộc vui nói tiếng đoạn tràng ấy chi?

Thưa rằng:  cũng chẳng làm gì?

Ai mê dáng chị mà vì duyên em?

***************

Từ Hải  

Nghe rằng dậy lửa đao binh,

Đoạn trường ngay thuở thân nghênh cửa ngoài.

Mặt trăng lơ lửng non đoài,

Mà hồn lơ lửng với loài thảo hoa.

**********

Tôn Thất Trung Nghĩa  

Từng đêm chợ Đũi đẫm sầu,

Ly la-ve đổ gội đầu tóc xanh.

Người sơn dã lạc kinh thành,

Ngả nghiêng đáy cốc độc hành trong đêm.

*********