-Admis définitivement : đậu chính thức
-Admissible : đậu viết ( sẽ phải qua khảo hạch,  oral )