VỪA CHƠI, VỪA HÁT

Tiền Vĩnh Lạc

Đánh đũa:

                                    Qua cầu
                                    Hầu thẻ
                                    Rẽ hàng
                                    Sang ngón
                                    Chọn tay
                                    Dộng đầu cao
                                    Giao đầu thấp
                                    Mía vấp
                                    Co hòn
                                    Con chạy
                                    Bồng con lên
                                    Để con xuống
                                    Rụng rời tay chưn.

Nhảy cao:

                                    Ông đi qua
                                    Bà đi lại
                                    Chợ nhãn hồng
                                    Trồng cây bông

Cùm nụm:

                                    Cùm nụm cùm nịu
                                    Tay tý tay tiên
                                    Đồng tiền chiếc đũa
                                    Hột lúa ba bông
                                    Ăn trộm ăn cắp trứng gà
                                    Bù xa bù xít
                                    Con rắn, con rít
                                    Thì ra tay nầy .                       

Tập tầm vông:

                                    Tập tầm vông
                                    Chị lấy chồng
                                    Em ở giá (góa)
                                    Chị ăn cá
                                    Em mút xương
                                    Chị nằm giường
                                    Em nằm đất
                                    Chị hút mật
                                    Em liếm ve
                                    Chị ăn chè
                                    Em rửa bát
                                    Chị coi hát
                                    Em vỗ tay
                                    Chị ăn mày
                                    Em xách bị
                                    Chị làm đĩ
                                    Em lấy tiền
                                    Chị đi thuyền
                                    Em đi bộ
                                    Chị kéo gỗ
                                    Em lợp nhà
                                    Chị trồng cà
                                    Em trồng bí
                                    Chị tuổi Tý
                                    Em tuổi Thân
                                    Chị tuổi Dần
                                    Em tuổi Mẹo
                                    Chị kéo kẹo
                                    Em đòi ăn
                                    Chị lăng xăng
                                    Em ních hết
                                    Chị đánh chết
                                    Em la làng
                                    Chị đào hang
                                    Em chun tuốt!