THƠ TẾU

Tiền Vĩnh Lạc

Nhậu

Nam vô tửu như kỳ vô phong

Hủ tục, người xưa bởi có câu
Lai rai mượn cớ chẳng hề nào
Già thì rót mãi mềm môi “troóc”
Trẻ cứ thách nhau ngửa cổ ào
Nhậu nhẹt quan hôn là lễ nghĩa
Rượu trà tang tế ấy phong trào
Chén anh chén chú rồi gây gổ
Rồi lại đâm nhau khổ tới đâu

Chiêu Anh