THƠ MIỀN QUÊ TÔI

Mười thương quê tôi

Tiền Vĩnh Lạc

     Một thương bến nước hữu tình
Thương con đò dọc đưa mình về quê
     Hai thương nắng trải đường đê
Ba thương cây trái sum sê vườn nhà
     Bốn thương xao xác tiếng gà
Năm thương mồ mả ông cha lạnh lùng
     Sáu thương mùi rạ khói un
Bảy thương tiếng trống thì thùng trường xưa
     Tám thương chiếc võng đong đưa
Tiếng chày giã gạo sớm trưa nhịp nhàng
     Chín thương khắp ngõ đường làng
Mười thương đồng ruộng ngút ngàn cò bay …

Chiêu Anh
Tháng 3/1987