Bài hát xưa: Khuyến Học

(theo điệu Kim Tiền) Tiền Vĩnh Lạc

Sáu, bảy mươi năm về trước, học trò được dạy bài cổ nhạc Việt Nam sau đây:

Khuyến học

Sánh học nay cùng học xưa
Nay lớn hơn xưa đặng mấy phần
Ấy cũng bởi có nhờ quan trên
Mở bày rộng ra!
Nay ta mà
Không lo học
Ham chơi bời
Lỗi ấy bởi vốn là tại ta
Chẳng có lòng xét suy.
Mai sau nếu nên ngu dại
Dẫu mà ăn năn thời có ích chi?
…….