Những năm tháng dạy học tại miền nam

GS Hoàng Ngọc Thành

(Nguồn: ĐS Petrus Ky 2003, Hội AH CHS Petrus Ký Bắc California)