Điệu Buồn Trên Cát

Dương Thanh-Bình

Dieu buon tren cat

Chiều về xua nắng đi đâu

Biển pha màu nhớ giăng sầu lòng ai

Sóng hoàng hôn lấp chân mây

Cánh chim bạt gió gọi bầy kêu thương

Chùng dây phím lỏng tơ buông

Vẽ thơ trên cát khơi nguồn tư lương.

Tìm đâu màu ráng quê hương

Bờ xa nước cuốn chiều buồn sắc phai

 

Watson Bay, Tháng Hai năm 2017