Dáng Xưa

Tạ Ký

Tặng Bùi Giáng

Để em theo dõi bụi ngàn,

Dáng xưa còn đọng thời gian mắt sầu.

Buồn lên từ thuở bạc đầu,

Đôi tay vô vọng nguyện cầu dáng xưa.

Tạ Ký