Cựu tổng thư ký bộ ngoại giao VNCH chứng kiến sự kiện 30.4 như thế nào?

Sean Le TV – Tiếng Nói Tự Do

LS Lưu Tường Quang, cựu học sinh Petrus Ký, Cố vấn Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu