Vốn là con gái ruộng đồng

Kinh Bồng (Trần Công Bình)

Vốn là con gái ruộng đồng

Lên thành kiếm sống, chỏng mông về làng.

Hôm qua vác cuốc đi ngang,

Sửng sờ khi cấy, em càng đẹp hơn

Kinh Bồng
2.3.18