Việt nam quê hương tìm lại – Tập 40: Gia Long – Petrus Ký – Taberd

Huy Hà Media

Petrus Ký từ phút 13’28” đến phút 21’50”