Văn Thiên Tường Lớp Dựng & Xế Xảng

Đàn Tranh (Vietnamese Zither)

Nguyễn Đăng Thảo


A beautiful Piece of music from the Tai tu & Cai Luong (Chamber & Modernised Opera Music) tradition of South Vietnam. Trans & Arr: Dang Thao

Một bản nhạc Đàn Tranh rất hay của nhạc truyền thống Miền Nam