TỰ DO – TỰ LO

Nguyễn Ngọc René

Dòng Thơ Made in France 

Tu do tu lo 01

Tổng thống Pháp dân bầu vì nước
Làm không xong thì được rút lui
Chẳng ai tham vị cắm dùi
Tự do là đấy sống vui nước nhàn
.
Người quyền thế bảo an dân dã
Không bao giờ tội vạ hiếp người
Nói năng lễ phép miệng cười
Không lời thô bỉ trêu ngươi bạo hành
.
Ai chống đối không thanh toán hại
Ngôn luận quyền sợ hãi chi đâu
Cho rằng tổng thống cầm đầu
Làm sai hiến pháp dân tâu rớt đài !
.
Quyền bầu cử chẳng phai nêu rõ
Mất quyền này cá rọ chim lồng !
Đảng này đảng nọ chổng mông
Dân lành chịu cảnh xuân nồng nát tan
.
Hiến pháp định trăm ngàn điều phải
Chữ nhân quyền hiện đại vinh tôn
Tự do dân chủ sinh tồn
Vài hàng nước Pháp câu ngôn tỏ bày…
.

Nếu chính phủ đổi thay không được

Dựa quyền hành mà tước quyền dân

Nước giàu dân được ân cần

Nước suy sụt mãi dân bần tự lo…

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 20/04/2016