Trường cũ, Thầy cũ

Bùi Khắc Từ

(Nguồn: Nội san Xuân Đinh Hợi 2007 (số 50), Hội AH trung học Petrus Trương Vĩnh Ký tại Paris Pháp)