Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu vừa được tin buồn:

 

HQC_3409

Anh Quách Vĩnh Thiện, cựu học sinh Petrus Ký 1956-63, sanh ngày 18 tháng 5 năm 1943 (15 tháng 4 âm lịch năm Quí Mùi) vừa qua đời lúc 12:25 pm Thứ Sáu 13/9/2019 tại Paris.

Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin được chia sẻ nổi mất mát to lớn này với chị Thanh Vân và gia đình.