Tìm Bạn

NGUYỄN HỮU PHI HÙNG, cựu sĩ quan thiết giáp, muốn liên lạc với bạn là 

PHAN VĂN BÌNH.

Bình hoặc quí vị nào có thể giúp đỡ trong việc nầy xin vui lòng liên lạc với Phi Hùng qua email :   

phihungmjn@gmail.com