Tìm Bạn

Muốn tìm hai anh em Lê Văn Tiên 12B Anh văn (Petrus Ký, 1972) và Lê Văn Tâm 12B Anh văn (Petrus Ký 1973). Cả hai là cựu đoàn sinh Hướng đạo ở SG và có tin hai anh em đang ở Mỹ.

Ai có tin anh em Tiên – Tâm xin vui lòng cho biết tin:

Lã Mạnh Hùng

Email: hung.la@gmail.com


(Hình trích trong danh sách Học sinh xuất sắc lớp 11 (niên khóa 1970-1971)