Tiễn Bạn Hứa Tự Lập

Huỳnh Xuân Sơn (Tứ6/12B7 PK 63-70)