THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG

Nguyễn Ngọc René

Ngọc Sang & Bích Ngọc diễn ngâm

Thơ & vidéo :  Nguyễn Ngọc René

Trời đất hỡi ! Thân này đã chết

Bão lụt về mất hết chỗ chôn

Buồn thay lạc lõng cả hồn

Làm sao an nghỉ càn khôn cợt đùa… .

Mây xám xịt gió lùa mưa lớn

Dê trâu bò gà lợn .. chết tươi

Trẻ già bệnh tật màn trời

Miền Trung thảm não tả tơi khốn cùng… .

Xác trôi khắp đành chung số phận

Theo nước sông lận đận về đâu .?..

Nghèo nàn thêm nỗi tang sầu

Dang tay chia sẻ tình sâu đồng bào… .

Xin góp sức dường bao cũng được

Ít mà nên làm phước tương thân

Lá lành đùm rách ân cần

Bí bầu chung sống nào phân biệt gì… .

Nơi xa thẳm vần thi đóng góp

Kêu gọi nhanh hội họp sẻ chia

Giúp cho dân chúng dĩa thìa

Cơm ăn qua bữa mền khuya ấm lòng… .

Chỉ ước vọng trông mong cả nước

Hướng tầm nhìn sau trước miền Trung

Đồng bào cái nghĩa nên cùng

Ra tay đỡ lấy mà chung tình người …

-N3-Nguyễn Ngọc René –