Thiền Ca Vô Vi PPS – Kiếp Nào

Hải An Trần Ngọc Ẩn (Cựu học sinh LPK. 50-57)