Thầy Nguyễn Trí Minh, Giáo Sư Sử Địa Petrus Ký (1960- 1983)

Phương Trương