Sương huyền nhiệm

Thơ: TK Thiện Hữu

Phổ nhạc và trình bày: Phạm Cao Tùng

Viết lời dẩn: TK Thiện Hữu

Đọc lời dẩn: Tâm Hương

Quý vị đang sửa soạn bước vào trong Thế giới Thiền ca …

Hòa âm: Quang Đạt Studio

Thực hiện và thu âm: Phạm Cao Tùng

Australia – Brisbane

2017