Sài gòn những con hẽm nhỏ

Nguyễn Sơn Hải (PKý 68-75)

(Nguồn: Đặc san Petrus Ký 2002, hội Ái hữu CHS Petrus Ký Bắc California)