Phỏng vấn Phạm Phước Hải (PK 66 73) Hiệu Trưởng trường Việt Ngữ Hùng Vương tai Perth, Australia

Nguyễn Minh Nghĩa

Phỏng vấn Phạm Phước Hải, CHS PK 66 73, Hiệu Trưởng trường Việt Ngữ Hùng Vương tai Perth, Australia, tại Cafe Chủ Nhật Viện Tim, ngày 19-2-2023 :