Phỏng vấn GS Nguyễn Hữu Ba

Nguyễn Ngu Í

(Nguồn: Bách Khoa #153 ngày 15-5-1963)

Sưu tầm: Võ Phi Hùng, PK 67-74